Thư viện API

From Steem Center
Jump to: navigation, search

Thư viện API cho phép bạn thực hiện công việc cho WebSocket Steemd API hoặc cli_wallet API. Và chúng có thể được cài trong nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Nhớ rằng bạn không cần phải chạy Steem daemon trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể kết nối với công cụ công cộng, như Steem.WS được chạy bởi @Xeroc và @Jesta. Các mục được gắn thẻ {TX SIGNING} thường hỗ trợ khả năng tạo ra các giao dịch STEEM. Những mục không được gắn thẻ có thể không tạo ra được giao dịch, ví dụ: upvote, cung cấp giữ liệu giá v…v…

Xây dựng thư viện riêng

Cả hai Steemdcli_wallet đều sử dụng JSON RPC tiêu chuẩn thông qua Websockets hoặc hệ thống HTTP. @klye đã có một bài viết giải thích các ý nghĩa cơ bản của hệ thống JSON RPC: https://steemit.com/steem/@klye/an-introduction-to-steemd-api-calls-functions-and-usage Để hỗ trợ thực hiện giao dịch, ví dụ như upvote, gửi memo và đăng bài viết, bạn có thể kiểm tra bài viết chuyên sâu của @xeroc, người tạo ra thư viện Python Steem có tên Piston: https://steemit.com/steem/@xeroc/steem-transaction-signing-in-a-nutshell

Python

  • steem-python (Steemit Inc.) {TX SIGNING} - "steem-python là thư viện chính thức của STEEM dành cho Python. Nó được tạo với ví bảo mật BIP38 và tiện ích quan trọng CLI gọi là steempy.
  • Piston (@xeroc) {TX SIGNING} – Một API python quan trọng cho việc tạo ra các con bot trong vài dòng mã, và các tương tác với blockchain mà bạn yêu cầu.
  • beem (@holgern) {TX SIGNING} – Thư viện Python không chính thức cho Steem. Tương tự như sức mạnh của steem-python, nhưng với một vài tính năng bổ sung và hỗ trợ hệ điều hành Windows.

Javascript

  • SteemJS (@svk) {TX SIGNING} – Thư viện javascript có khả năng xây dựng , ký và phát ra các giao dịch Steem và một số chức năng hữu ích khác.
  • SteemJS (@pharesim) – Không liên quan đến SteemJS của SVK. Đây là JS API không có nhiều chức năng quan trọng ngoài việc cung cấp API rất nhẹ để kết nối với Steem WebSocket API.

PHP

Ruby

  • Radiator (@inertia) {TX SIGNING} – Máy khách Ruby API Client dành cho Steem.
  • steemdata-rb (@inertia) - ActiveRecord (ruby) wrapper dành cho SteemData (xem thêm MongoDBbên dưới).
  • steem_api (@netuoso) – Các đường ray tương tích cung cấp toàn bộ kết nối DB và các hình mẫu tới SteemSQL.com.

Golang

Java

SQL

  • Steem SQL (@arcange) – Nguồn dữ liệu công cộng Microsoft SQL bao gồm toàn bộ các dữ liệu trên blockchain cho STEEM.

MongoDB

  • SteemData (@furion) – Một dịch vụ MongoDB công cộng có chứa các dữ liệu blockchain dành cho STEEM. Xem thêm SteemData.

Rust

Rethinkdb

Các ngôn ngữ khácChuyên mục:Các danh sách Chuyên mục:Công nghệ