Difference between revisions of "Cách lấy máy khách STEEM"

From Steem Center
Jump to: navigation, search
(How to obtain the STEEM client to VN)
(No difference)

Revision as of 08:14, 1 June 2018

Một trong những máy khách phổ biến của STEEM là steemd. Các nhân chứng, seed và các thợ đào đều chạy trên máy khách này. Các máy khách khác như Steemit.com và Busy.com không phải là những máy khách độc lập, nhưng phụ thuộc vào Steemd để phát huy các chức năng. Steemd là mã nguồn mở và có thể tìm thấy trên Github tại đây: https://github.com/steemit/steem Một số hệ thống nhị phân của Hệ thống hoạt động cũng có sẵn ở đây, tuy nhiên bạn cần phải thiết lập máy khách trong một số trường hợp.


Chạy ví CLI Wallet không cần Steem Daemon

Bạn có thể chạy CLI Wallet đối với bất kỳ seed công cộng nào nếu bạn không có tài nguyên ( hoặc không muốn) để chạy steemd.

  cli_wallet -s wss://rpc.buildteam.io

Nếu bạn sử dụng Windows, bạn cần tải về cacert.pem để tránh lỗi SSL:

Tải về ở đây: https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem

Với Cacert trong cùng thư mục có thể chạy trên:

  cli_wallet -a cacert.pem -s wss://rpc.buildteam.io

Windows

Các số nhị phân

Có các số nhị phân ( máy khách biên soạn trước) có sẵn cho Windows, chúng được tạo ra bởi @bitcube. Bản nhị phân mới nhất (0.13.0) ở đây: https://steemit.com/steem/@bitcube/steem-windows-wallet-and-miner-v0-13-0

Các hướng dẫn cài

Unknown

OSX

Hệ nhị phân

Unknown

Các hướng dẫn cài

Unknown

Ubuntu/Debian Linux

Hệ nhị phân

Hình ảnh docker đã được tạo trước. Nó có thể chạy trên các nền tảng của Linux (và có thể cả OSX/Windows) vì nó đã được khép kín.

docker pull steemit/steem

Hình ảnh docker có chứa steemdcli_wallet. Xem thêm tài liệu sử dụng nhanh steemit/steem trên Github để biết chi tiết làm sao bắt đầu với hình ảnh docker.

Hiện tại chưa có gói .deb được tạo trước.

Các hướng dẫn cài

Những hướng dẫn này đã được kiểm tra Ubuntu 16.04 hoàn toàn độc lập – đối với các phiên bản cũ hơn hoặc các dẫn xuất debian khác, bạn có thể cần tên các gói khác hoặc cài đặt bằng tay. Một vài phần của hướng dẫn này đã được sao chép từ https://steem.io/documentation/how-to-build/ với một vài bổ sung, bao gồm các phần phụ thuộc bị thiếu và các khởi tạo submodule được chỉnh sửa.

Bước 1 – Lấy các phần phụ thuộc

  apt-get update
  apt-get install -y gcc-4.9 g++-4.9 cmake make libbz2-dev libdb++-dev libdb-dev
  apt-get install -y libssl-dev openssl libreadline-dev autoconf libtool git
  apt-get install -y autotools-dev build-essential g++ libbz2-dev libicu-dev python-dev wget doxygen python3 python3-dev

Bước 2 – Tạo Boost 1.60

Không may là, kể cả với 16.04, phiên bản mới nhất của Boost là 1.59 và vì vậy bạn sẽ cần cài BOOST bằng tay. Hãy ghi nhớ rằng bước này có thể mất một giờ hoặc lâu hơn tùy thuộc vào cấu hình của bạn.

  export BOOST_ROOT=$HOME/opt/boost_1_60_0 && \
  wget -c 'http://sourceforge.net/projects/boost/files/boost/1.60.0/boost_1_60_0.tar.bz2/download'-O boost_1_60_0.tar.bz2
  tar xjf boost_1_60_0.tar.bz2
  cd boost_1_60_0/
  ./bootstrap.sh "--prefix=$BOOST_ROOT"
  ./b2 install

Bước 3 – Xây dựng Steemd

  cd ~
  git clone https://github.com/steemit/steem.git
  cd steem
  git submodule update --init --recursive
  export BOOST_ROOT=$HOME/opt/boost_1_60_0
  cmake -DBOOST_ROOT="$BOOST_ROOT" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
  make && sudo make install

Bước 4 – Cài đặt cấu hình Steem Đầu tiên, bạn phải biết chắc thư mục nơi bạn lưu giữ các file dữ liệu ở đâu. Steem sẽ tạo một thư mục tên là witness_node_data_dir tại nơi màn hình bạn đang hiển thị. Một khi bạn đã chắc chắn đây là nơi bạn lưu giữ dữ liệu, chạy Steem để tạo file cấu hình:

  /usr/local/bin/steemd

Ấn Ctrl-C sau khi Steem khởi động, cách này đơn giản là để chạy file cấu hình.

Bây giờ, bạn có thể mở config.ini và thay đổi các yêu cầu của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên xóa dữ liệu lịch sử account_history trừ khi bạn vẫn cần dùng nó.

  vim witness_node_data_dir/config.ini # hoặc nano, hoặc bất cứ điều gì bạn muốn

Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần thêm một số node cho config.ini để steem daemon của bạn hoạt động được. Seed được người sở hữu wiki này cài là seed.steem.network ( dễ nghe hơn là steemit-seed.someguy123.com) Bạn có thể tìm thấy các seed của steem mới nhất tại: http://status.steemnodes.com

  seed-node = seed.steem.network:2001
  seed-node = seed.riversteem.com:2001
  seed-node = 52.74.152.79:2001

Một khi bạn hoàn thành bước này, bạn sẽ có thể khởi động steemd một cách chính xác bằng việc sử dụng ( sẽ không fork ngầm trên máy, mà có thể chạy trên màn hình hoặc tmux ):

  $ /usr/local/bin/steemd --rpc-endpoint --replay-blockchain

Bạn có thể theo dõi trạng thái steem daemon của bạn bằng cách chạy cli_wallet và dựa trên lệnh này

 $ /usr/local/bin/cli_wallet
 ---------------------
 >>> info
 {
    ...
    "head_block_num": 1234,
    "head_block_age": "19 weeks old",
    ...
 }

Các đường dẫn

Các bài liên quan

Các ngôn ngữ khác
Giúp chúng tôi cập nhật trang wiki này. Để đăng ký, ấn chỉnh sửa, thêm hoặc thay đổi nội và lưu lại.
Nếu bạn là một Steemian bạn có thể nhận trả thưởng bằng STEEM, xem hướng dẫn tại @steemcenterwiki.


Chuyên mục: Hướng dẫn Chuyên mục:Công nghệ