Ngày 24 tháng 3

From Steem Center
Revision as of 03:05, 2 July 2018 by Carlpei (talk | contribs) (Created page with "Dựa theo thông tin của steemian [https://steemit.com/alpha/@minion/steemit-aplha-a-look-in-history @minion], vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, chuỗi khối...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dựa theo thông tin của steemian @minion, vào ngày 24 tháng 3 năm 2016, chuỗi khối đầu tiên (Block 1) Steem blockchain đã được hình thành vào lúc 16:05:00 UTC.[1]Và bài viết đầu tiên trên Steemit được soạn thảo vào ngày 30 tháng 3 năm 2016: https://steemit.com/meta/@steemit/firstpost[2]

Vào ngày 4 tháng 7, cùng với Ngày Độc lập Hoa Kỳ, Steemit đã thực hiện các khoản thanh toán đầu tiên của mình và hoạt động với đủ đầy chức năng.

Vào tháng 2 năm 2017, steemian Stephen Kendal (@stephenkendal) đã đề xuất một lễ kỷ niệm sinh nhật đầu tiên: "Đánh dấu đây là một cột mốc quan trọng cho Steemit và những thành tựu mà nó đã đạt được trong vòng một năm."References

  1. Steemit Alpha, a look back in history. Written by @minion on Steemit in August 23, 2016
  2. Welcome to Steem! Published by @steemit on Steemit

Links

Related articles

References

In other languages
Help keep this wiki page updated. Register, click in edit, add or modify the text and save.
If you're already a steemian you can be rewarded with steem, see how in @steemcenterwiki.