Curacion de contidos (Gal)

From Steem Center
Jump to: navigation, search

No ameto Steem Curación de contidos é un simple acto de votar positivamente por un post con el botón "upvote"i. UpvoteBtn.PNG
Votar é gratis,non tes que gastar nada dos teus Tokens_STEEM e de feito podes gañar Steem e SBD curando contidos.

Steem recoñece que o valor de todas as contribucións do usuario (publicacións e votos) é maior que a suma das súas partes.
Un só comentario non vale nada, pero millóns de artigos curados valen moitos millóns de dólares ou Euros.
Un só voto proporciona moi pouco poder de curación, pero miles de millóns de votos realizan unha curación moi efectiva. O contido que non ten sido curado ofrece un valor moi limitado. O xeito de proporcionar valor a Steem (e os contidos xenerados polas usuarias) e determiña (mediante os votos positivos ou negativos) cal é o contido que aporta un valor social a Rede e cal é o que non. [1]
Steem introduce o concepto de "Recompensas por Curación" coa intención de aumentar o compromiso da usuaria. Cada vez que unha usuaria vota, proporcionase información útil a todas as demais usuarias. [2]


A curación de contidos é un proceso caro e necesita moito tempo para ser realizado. ë un traballo case imposible para as computadoras se non se poden valorara cuantitativamente os enlaces.
Steem recompensa ás usuarias que se atopan entre as primieras en atopar e vencellar novos contidos de interese e valor para a comunidade. O incentivar a curación, a rede Steem é capaz de utilizar algoritmos automatizados para extraer a información mais valiosa de unha cantidade enorme de contido.[1]

Mellora esta entrada. Crea unha Conta no Steem.Center, fai click en editar, e engade ou modifica o texto e garda os cambios.


Qué é miña capacidade de voto?? (Steem Power)

O Poder de voto ou Steem Power é como unha barra de enerxía nun xogo de computadora que baixa un pouquiñó cada vez que votas.FAQ

Cómo coñecer meu poder de voto

Cómo disminue meu Steem Power cando voto?

Após a mudança do HF19 Linear Rewards (Equality), um único voto de 100% usará 2% do seu poder de voto remanescente, o que significa que 10 votos de poder total por dia agora esgotarão a maioria do seu poder de voto.<br O Poder de Voto rexenerase a un ratio fixo en 5 días FAQ Á fórmula utilizada para calcular a calidade de voto é a seguinte: [3]

Full formula descenso poder voto.png


Voting Power: The Complete, Definitive, and yes, Ultimate guide. Updated! Again!


Onde: (tempo en días, SP entre 0 e 100)

 • D é o número de días dende a última votación
 • Dr é 5, o númoero de días que tarda en rexenerarse o Poder de Voto dende 0 ata 100
 • Vd é a cifra de "equilibrio" para os votos do día. Actualmente está disposto en 10.
 • p é o Poder de Vototras a última votación.
 • p+ é o "Poder de Voto" xusto despois de facer click en "votar"
 • w é a "Calidade" do voto entre 0 e 1 (Onde 1 é o 100% de "Calidade de Voto")

Recompensas por curación: Factores concurrentes

Número de votos anteriores

A recompensa está relacionada coas persoas que votaron anteriormente. A mairoía das recompensas son proporcionadas ós primeiros 5 curadores. O algoritmo do contrato intelixente (Gal) de votación do Steemit, premia ás primeiras persoas que se decatarons do valor do artigo. Dende o punto de vista do votante é notable a importancia de reblogar o contido para que comprometa a mais audiencia e acadar unha recompensa maior.[4]

Tempo despois da publicación. Puxa inversa. (Reverse Auction)

Todas as recompensas por curación obtidas durante os primeiros 30 minutos, serán para a persoa autora do post.Se se vota inmediatamente despois de terse feito a publicación, entón o 99,94% da recompensa de curación será para o autor. Se se vota despois de 15 minutos, o 50% irá ao autor. Os votos que se realicen 30 minutos ou máis tarde o 100% serán para o curador.

O sistema de Puxa inversa (Reverse Auction] crea un prezo para as votantes e fai que o traballo dos robots sexa mais complexo e beneficioso.
Mediante este sistema, os robots deben equilibrar os ratios entre a velocidade de voto e a cantidade de pagos, sen esperar moito tempo. O obxectivo de este [Contrato Intelixente (Gal)] non é rematar cos bots, senon asegurarse de que os bots proporcionan a maior información posible e tamén fomentar o desenvolvemento de estratexias de votación sofisticadas.[5]

Calidade de Voto (Voting Power)

Despois do [hard fork of June 20th] costa o 2% do poder de voto restante por cada voto emitido. Polo tanto, Polo tanto, cada vez que se vota a calidade de voto será do * (98/100).
A barra de voto Poder de voto.png aparece cando a usuaria ten candomenos 500 STEEM POWER na sua conta. Con esta barra deslizante podese realmente decidir cando de bon é o post. Si se vota con un 75% do Poder de Voto, usarase un 75% do máximo do 2% do Poder de Voto remanescenete..[4]

Recompensas por curación declinan tras primeiro Pago

Logo de ter sido feito o primeiro pago á autora do post, poden existir pagos posteriores si mais tarde se realizan voto. Estes "votos tardíos" non están cualificados para recibir as recompensas de curación. [5]

Recompensas por comentarios

O 25% dos pagamentos totais asignados a unha publicación de nivel superior dividirase entre todos os comentarios proporcionalmente. Todos os comentarios serán pagos ao mesmo tempo que a publicación primaria e todos os votos nas respostas contan para ampliar o tempo de pagamento dos comentarios pais.

Este cambio está feito para facilitar un seguimento máis eficiente dos pagamentos. En vez de revisar os pagamentos por comentarios aleatorios en horarios aleatorios, a xente ven os pagamentos agrupados nunha soa discusión.

Ao recompensar a discusión, Steem fomenta os comentarios e críticas de altas publicacións de pagos.

Qué é a delegación de Poder de Voto

As usuarias teñen a opción de delegar seu Poder de Voto en outras usuarias. Cando unha usuaria ten Steem Power delegado, os votos para o seu contido e as recompensas de curación están consideradas como si se tratara do seu propio Poder de Voto. As usuarias con Voto delegado non poden vender nin convertir este Steem Tokens (Gal), xa que é propiedade da usuaria orixinal. Todas as usuarias de Steemit empezan con unha pequena cantidade de "Poder de Voto" delegada tras crear a conta vía Steemit.com
O Steem Power delegado amosase na carteira da usuaria baixo o balance Steem Power entre parenteses.

Cómo optimizar as Recompensas por curación

 • En xeral desaproveitase a posibilidade de recompensas votando menos de 10 veces ó dia. Votando menos desperdiciase capacidade de voto (xa que o "tanque" está cheo e non gaña en rexeneración.
 • Voar mais veces non proporciona maior influencia. A influencia é a mesma votese 1000 ou 10 veces ó día. Si son distintas as recompensas en curación e para as autoras.
 • Canto mais se vote, menor calidade e recompensa do voto. Votando moitas veces, o voto proporcionará poucas recompensas. Pode ocurrir que a influencia total da usuaria sexa óptima, mais a influencia por voto será mínima.
 • Votar moitas veces con baixo poder de voto pode facer que se perdan algunhas recompensas de curación ó influir nos erros de redondeo. Debido a isto, é mellor votar mais perto de 10 veces ó día que 1000. [6]

A Curación no ámeto das Comunidades Virtuais e Redes Sociais

Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Curaci%C3%B3n_de_contidos
O termo Curación de contidos non dispón dunha definición consistente; pero seguindo o traballo de Laguens [7] pódese tomar a súa definición como punto de referencia:

"É unha actividade ou proceso continuo, dirixido polo criterio dun experto humano e asistido por ferramentas ou sistemas informáticos, consistente en buscar, filtrar, organizar e compartir contidos de calidade de fontes dixitais en liña (medios dixitais, redes sociais...) sobre un tema específico co fin de achegar un valor significativo e relevante a unha audiencia determinada."
En conclusión, a curación de contidos correspóndese cun proceso que trata de filtrar información cun obxectivo claro e ben definido.
curación de contidos (tradución literal do termo anglosaxón content curation) é o proceso mediante o cal se busca información, filtrándoa, agrupándoa, valorándoa e compartíndoa na procura dunha maior calidade. Este proceso é levado a cabo por un curador (Template:Lang-en). Esta tendencia xorde das estratexias de mercadotecnia (Gal) de contidos incorporados recentemente polas empresas ós seus plans de marketing 2.0, para cubrir as necesidades que algúns buscadores de contido en Internet como Google teñen imposto co fin de pór en valor a información que aportan os sitios web, para así garantir experiencias de máxima calidade durante a navegación pola rede. Segundo Javier Guallar "a curación de contidos vén ser como a actualización na segunda década do século XXI do vello problema de como acceder mellor á información"[8]


Complementando esta definición, a curación de contidos implica[7][9]:

 • Ter Internet como fonte de información en tempo real.
 • Escoller un tema especializado obxecto da curación.
 • A acción dun proceso continuo, xa que non é unha actividade circunstancial ou illada.

Historia

A curación de contidos é un fenómeno moi recente en canto á súa aplicación nas estratexias de marketing do ámbito empresarial. Pero en sí non se trata dunha actuación recente, xa que na antigüidade xa se levaba a cabo esta práctica, pero non recibía o nome de Curación de Contidos. Historicamente, museos e galerías de arte empregaron esta técnica para seleccionar e expoñer as súas obras do xeito máis ordenado e segmentado posible.

Cando comezaron a expandirse o mundo dos blogs xurdiron dúas necesidades: o manexo de moitas fontes de información e o arquivo e difusión de recursos de interese. Estes tiñan como finalidade levar a cabo unha xestión eficaz da información. E realmente foi o que conseguiron xa que grazas á satisfacción destas dúas necesidades, as persoas dedicámonos ao cultivo da información en vez de recolectar toda a información que se nos presentaba diante.

A expresión "content curation" ten a súa orixe nun artículo de Rohit Barghava do ano 2009. Este artigo é un manifesto onde se resalta que, ante o incremento continuo da información en Internet e tamén debido a que os sistemas automatizados dificilmente poden atopar contido de calidade, xorde a necesidade de ter uns profesionais que sexan expertos, non na creación de máis contidos, senón en dar sentido á información que outros crearon, atopando, filtrando e compartindo contidos de calidade relevantes para os seus usuarios ou clientes. A definición que se fai no manifesto de curador de contidos di que é alguén que atopa, agrupa, organiza e comparte continuamente o mellor e máis relevante contido sobre un tema en liña.

Tres son os problemas que favoreceron a aparición da curación de contidos:

 • Rápido aumento da información.
 • Obsolescencia da información nun curto período de tempo.
 • Saturación excesiva de contidos e información (infoxicación).

Proceso

Pese a non existir un único modelo teórico que regule o proceso de curación de contidos, pois cada individuo pode escollelo en función das súas necesidades e capacidades, podemos tomar catro momentos fundamentais a partir do Método das 4S[10]:

 1. Busca (Search): proceso de elaboración dunha listaxe de termos comúns. Supón á súa vez a busca de fontes de información, tanto de tipo persoal como documental.
 2. Selección (Select): consiste nun proceso de valoración e filtrado de información, a fin de ofrecer contidos de utilidade para o tema en cuestión, baixo a premisa de ofrecer unha boa información no mínimo espazo posible.
 3. Caracterización (Sense Making): procedemento de reelaboración coherente do material previamente traballado para transformalo en material valioso para o tema concreto. Será clave a opinión e valoración persoal do curador que realice o proceso.
 4. Difusión (Share): unha vez finalizado o proceso de busca, selección e caracterización, é necesario gardar e publicar de maneira dixital o noso traballo.

Metodoloxía

A metodoloxía amosa un proceso dividido en varias fases: filtrado, análise e distribución.

 • Filtrado: é un método a través do cal se filtra a información relacionada cun tema en concreto. O filtrado é preciso debido á gran cantidade de información da que dispoñemos grazas ao fenómeno de Internet.
 • Análise: tras a fase de filtrado, hai que analizar os contidos almacenados para, finalmente, realizar a escolla e modificación dos contidos seleccionados.
 • Distribución: cando xa seleccionamos e modificamos os contidos de interese para unha audiencia en concreto, será preciso distribuír o resultado final, de xeito intelixente, a través daqueles canais de interese, co obxectivo de facer efectivas as buscas relacionadas coa audiencia e contido axeitados.

A curación de contidos apóiase no uso dunha serie de ferramentas que facilitan e completan o proceso. Non se encontran clasificacións sobre estas ferramentas, pero si tipoloxías que poden axudar á clarificación delas na actualidade. No ámbito francófono divídense estas ferramentas en dous gripos: aquelas que organizan a vixilancia e aquelas que difunden os resultados.[11] No ámbito anglosaxón distínguese entre aquelas ferramentas empregadas para a agregación social de noticias, autocuración, curación e marcadores sociais, liñas de tempo, RRS...[12]

Na actualidade atópase unha gran variedade de ferramentas de curación e os tipos delas atópanse en constante cambio segundo xorden novos tipos das mesmas. Pódese facer unha clasificación segundo o dito anteriormente:

 • Marcadores sociais: colección de enlaces web dos que dispoñemos de xeito individual ou colectivo, e que actúan de filtro da información, engadindo só os enlaces que nos interesen. Por xeral, os marcadores que habitualmente temos nos nosos navegadores web son de carácter individual, mentres que existen múltiples servizos que permiten compartir marcadores e colaborar na construción e valoración de coleccións de enlaces, como Delicious.[13]
 • Workflows ou disparadores: conxunto de ferramentas que automatizan os procesos que realizamos diariamente. Exemplo, IFTTT[14], ferramenta coa que indicamos unha serie de servizos relacionados a través de regras.
 • Ferramentas RSS: empréganse para subscribirse ás actualizacións de sitios web (por exemplo, xornais online ou blogs). A través delas podemos descargar artigos, noticias, documentos, etc. novos que aparecen nas webs indicadas no noso lector de RSS. Por exemplo Google Reader.[15]
 • Agregadores por contido: fan máis sinxela a combinación de información de relevancia en torno a un asunto ou tema de interese persoal. Podemos falar de Scoop.it[16] que axuda a xerar tópicos onde imos incorporando información do noso interese de maneira pública e aberta a todos os que poidan estar interesados ou Storify.[17]
 • Creación de periódicos: gardan parecido aos agregadores por contido pero adoitan dispoñer de mecanismos automáticos para a recoleción de contidos concretos, como tweets. Exemplo: Paper.li.[18]
 • Liñas de tempo: filtran un tema de interese de maneira visual e cronolóxica (Dipity[19]).

Curador de contidos

Partindo dunha definición estándar, un "curador de contidos" é aquela persoa que escolle, xestiona, filtra e distribúe a que, baixo o seu criterio persoal, é a mellor información que circula pola Rede.Segundo Manuela Caro e Julián Marquina, un curador de contidos "colle contidos orixinais para dalo ás masas de maneira retocada e con valor engadido". A súa difusión pode ter un dobre obxectivo:

 1. Interese por compartir a información seleccionada, recorrendo ás diferentes plataformas e medios de comunicación.
 2. Estratexia de mercadotecnia das empresas para mellorar o seu posicionamento no mercado.

No mes de setembro do ano 2009, o experto en mercadotecnia e Social Media Rohit Bhartagava introduce o termo "content curator" como nova figura profesional. Este debe contar coas seguintes habilidades:

 1. Buscar información en fontes fiables.
 2. Seleccionar a información relevante.
 3. Xerar contidos de calidade con criterio persoal.
 4. Distribuír os contidos na rede.
 5. Participar na creación globalizada de coñecementos.

Pola súa parte, Mariana Fossatti destaca como competencias imprescindibles en todo bo curador "ser bo lector, bo redactor, levarse ben coas tecnoloxías sen necesidade de ser técnico ou programador, é dicir, levarse ben coas interfaces ao uso mesturalo con algo máis humanístico".

A figura do curador de contidos caracterízase polo seu carácter emerxente, cun perfil profesional completamente novo que aínda se está integrando no mercado laboral. Javier Leiva engade o seguinte: "hoxe en día o curador de contidos pon todos os procesos ao completo e nunha contorna distinta a anterior pois agora a abundancia de información é espectacular, todo é moito máis rápido e esa selección é crítica"

A figura do curador de contidos sostense na necesidade , fronte ó asolagamento de contidos ó que estamos sometidos, da existencia dunha figura que identifique os contidos que realizan novas aportacións de calidade ó coñecemento dun campo científico. Os curadores, son figuras clave á hora de xerar novos debates e propor interrogantes en canto ós modos de xerar contidos, reducindo o intrusismo no debate científico. Ademais, aportan opinións no campo concreto no que se moven, sendo expertos neste ámbito e aportando un plus de confianza ás novas aportacións.

Polo tanto, un curador de contidos sería un intermediario crítico do coñecemento, que busca, selecciona e comparte de forma ininterrompida material valioso sobre o seu campo de coñecemento, buscando manter un continuo fluxo de material.

Conceptos vencellados á curación de contidos

É preciso entender e diferenciar os seguintes conceptos para entender o que é a curación de contidos:

 • Filtrado: trátase dunha criba da información en relación ao tema a investigar. A información filtrada será válida, valiosa e fiable, así como relevante.
 • Agregación: entendemos por ela a recompilación da información filtrada nas diferentes fontes sobre o tema a investigar.
 • Curación de contidos: incorpora os procesos de filtrado e agregación e supón a busca, agrupación, organización e relevancia de información sobre o tema a investigar.

Segundo Digital Curation Centre (2010), a curación dixital implica manter, conservar e engadir valor á información atopada a través do seu ciclo de vida. Desta forma, pode verse a relación directa deste término co exceso de información e a aprendizaxe permanente, descritos previamente. Este concepto, o da curación, condúcenos a outro termo clave: o da persoa encargada de dito proceso, que recibiu diferentes denominacións, tales como content curator, comisario dixital, broker de coñecemento, veilleur, curador, community manager, social manager, e-moderador..., incorporando matices diversos. Artigo Fonte: https://gl.wikipedia.org/wiki/Curaci%C3%B3n_de_contidos

Documentación Adicional

Enlaces

Sitios oficiais, tutoriais, Posts relacionados nos Blogs de Steemit etc que axuden a entender o suxeto.

Artigos Relacionados

Links a outros steemCenter artículos


Enlaces Externos

 • Wikipedia : Article title Retrieved in Month/Day/2017
 • Name of the site : Title of the page, blog post or news report Written by Name of Author, published in Month/Day/2017
 • Name of the YouTube Channel : Title of the video Video by Name of Author published in Month/Day/2017
 • Engade enlaces externos suxeridos, como da wikipedia. Tamén podes engadir resultados de Busca de Google ou das News relacionadas e que enriquezan o artigo.

En outros idiomas

Axudanos a manter esta páxina da Wiki actualizada.

Rexistrate, fai click en editar, engade ou modifica o texto e garda os cambios.
Se xa eres steemian, podes ser recompensada con tokens STEEM. Mira cómo en @steemcenterwiki.


Referencias

 1. 1.0 1.1 Steem WhitePaper Marzo 2016
 2. Latest Curation Reward Solution por @steemitblog 2016
 3. Voting Power: The Complete, Definitive, and yes, Ultimate guide. Updated! Again! por @biophil Xullo 2017
 4. 4.0 4.1 Curation rewards explained in great detail por @calamus056
 5. 5.0 5.1 Steem 0.8.0 Released por @steemitblog 2016
 6. Voting Power: The Complete, Definitive, and yes, Ultimate guide. Updated! Again! por @biophil Xullo 2017
 7. 7.0 7.1 Template:Versaleta (2013a). Curso de Content Curation: Concepto , definición y objetivos de la curación de contenidos. Universidad Carlos III de Madrid.
 8. Template:Versaleta: "Curación de contenidos concepto, profesional, fases, herramientas y toque personal" 19/01/2014.
 9. Template:Versaleta (2013b). Curso Content Curator: Tipologia de herramientas del content curator. Universidad Carlos III de Madrid.
 10. De Benito, B., Darder, A., Lisana, A., Marin, V., Moreno, J., Salinas, J.( 2013). Agregación, Filtrado y Curación para la actualización Docente. Revista de Medios y Educación, (42), pp. 157-159.
 11. Template:Cita libro
 12. Template:Cita libro
 13. Delicious
 14. IFTTT
 15. Google Reader
 16. Scoop.it
 17. Storify
 18. Paper.li
 19. Dipity